Wetelijke bepalingen - Lab9 Pro - Apple Premium Partner
Logo Lab9

Wettelijke bepalingen

Algemene voorwaarden

01. Alle relaties tussen de klanten en Lab9 Pro worden uitsluitend geregeld door de hierna beschreven verkoopsvoorwaarden die deze van de klant opheffen en vervangen en waarvan uitsluitendmag worden afgeweken mits de uitdrukkelijke en geschreven toestemming van Lab9 Pro. De bestelling van het materiaal door de klant heeft de onherroepelijke aanvaarding van onderhavige voorwaarden tot gevolg. Het feit datLab9 Pro geen gebruik maakt van een of ander in zijn voordeel opgesteld beding van onderhavige algemene voorwaarden kan geenszins geïnterpreteerd worden als een afstand van zijnetwege om zich erop te beroepen.

 

02. De aanbiedingen van Lab9 Pro zijn geheel vrijblijvend. De bestellingen zijn slechts bindend indien ze het voorwerp uitmaken van een schriftelijke aanvaarding door de vennootschap. De leveringstermijnen worden slechts bij benadering opgegeven en zijn niet bindend voor Lab9 Pro, zodat eventuele vertragingen geen aanleiding kunnen geven tot een schadevergoeding of annulering van de bestelling. Een bestelling overhandigd aan een vertegenwoordiger van Lab9 Pro is bij gevolg slechts geldig onder voorbehoud van aanvaarding door de vennootschap.

 

03. Het materiaal wordt gefactureerd op basis van de tarieven die van toepassing zijn op de datum van de levering. De Lab9 Pro prijzen worden opgegeven exclusief BTW, belastingen, vervoers-, verzekerings- en plaatsingskosten. Dit alles valt ten laste van de klant, tenzij anders vermeld op de verkoopsovereenkomst.

 

04. De levering van het materiaal voor installatie gebeurt op de plaats aangeduid door de klant.

 

05. De klant waarborgt dat de toegang tot deze lokalen, hun  lektrische voorzieningen, de luchttoevoer en de aansluitingen, op alle punten in overeenstemming zijn met de kenmerken en technische normen van het materiaal. Alle prestaties die noodzakelijk zijn wegens een gebrek in de voorbereiding van de lokalen, zullen aanleiding geven tot bijkomende facturering.

 

06. Lab9 Pro houdt zich het recht voor om slechts tot levering van het materiaal over te gaan na storting van het gebeurlijk gevraagde voorschot.

 

07. De goederen worden geacht aanvaard te zijn op het ogenblik van de levering aan de klant. De klant draagt het risico voor verlies of beschadiging van het geleverde materiaal vanaf het ogenblik van levering. De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor materiaal - eigendom van Lab9 Pro - dat uit hoofde van bruikleen, verhuring of iedere andere rechtsvorm zonder eigendomsoverdracht, bij de klant staat en is uit dien hoofde aansprakelijk voor diefstal of welkdanige schade aan het materiaal toegebracht.

 

08. Lab9 Pro wijst elke aansprakelijkheid af voor vertragingen of gebreken in de levering in geval van moeilijkheden met toegang tot de lokalen van de klant of bij tekortkomingen bij de voorbereidingen van die lokalen en meer in het algemeen, in geval van overmacht of gebeurtenissen die aan haar controle ontsnappen, zoals vertraging of onderbreking van de productie, mobilisatie, oorlog, opstand, staking, lock-out, optreden van de overheid, administratieve beperkingen, met name bij invoer of uitvoer, of vertraging in het vervoer, waardoor Lab9 Pro getroffen wordt of die door leveranciers of vervoerders worden ingeroepen. In geval deze toestand van overmacht meer dan zes maanden zou duren, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te beëindigen.

 

09. De facturen zijn contant betaalbaar op het ogenblik van de levering, op de maatschappelijke zetel van Lab9 Pro (of bij de financiële instelling vermeld op de factuur).

 

10. Voor elke factuur die onbetaald blijft op de vervaldag zal automatisch een laattijdigheidsintrest van 10% per jaar, tot op de dag van betaling, aangerekend worden. Ontvangst van de factuur houdt van rechtswege en overeenkomstig art. 65 van het B.W. een  aangebrekestelling van de schuldenaar in, zonder dat enige aktie daarvoor vereist is, en door het louter vervallen van de termijn. In geval van niet betaling van een factuur op haar vervaldag zal een overeenkomstige schadevergoedingsclausule van 10% aangerekend worden met een minimum van € 50,00.

 

11. De niet of laattijdige betaling van een factuur heeft tot gevolg dat alle facturen opeisbaar worden en Lab9 Pro haar leveringsverplichtingen kan opschorten.

 

12. De klant verklaart de technische bijzonderheden, mogelijkheden en beperkingen van de goederen die het voorwerp van de verkoop vormen, te kennen en de nodige voorzorgen te hebben genomen in overeenstemming met zijn keuze. Lab9 Pro waarborgt de goede werking van haar materiaal in normale gebruiksvoorwaarden, in overeenstemming met de aanwijzingen die er betrekking op hebben en voor het materiaal waarvoor voorafgaandelijk onderhoud is vereist, volgens de modaliteiten voorzien in het Lab9 Procontract voor technische bijstand dat door de klant dient ondertekend te worden. Bij gebrek aan een contract voor technische bijstand, zijn de uitrustingen die deel uitmaken van de verkoop gegarandeerd tijdens een periode van drie maanden vanaf de leveringsdatum.

 

13. In geval van gebreken aan materiaal, in de fabricage of van een schadegeval ten gevolge van een fout van een derde of overmacht, blijft de aansprakelijkheid van Lab9 Pro uiterlijk beperkt tot, naar haar keuze, de herstelling of de vervanging van het gebrekkige materiaal, zodat Lab9 Pro niet aansprakelijk kan worden gesteld voor rechtstreeks on onrechtstreeks verlies of schade uit dien hoofde aan personen of goederen berokkend. Lab9 Pro is niet aansprakelijk voor welkdanige schade bij de installatie of het onderhoud toegebracht, welke ook de oorzaak en de omvang van de schade is.

 

14. Het geleverde materiaal met inbegrip van alle benodigdheden, blijven de exclusieve eigendom van Lab9 Pro, tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs. De klant mag de rechten en de verplichtingen ontstaan uit onderhavige overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen en het materiaal niet in pand of verhuring geven alvorens de volledige prijs te betalen.

 

15. In geval van gebrek van volledige of gedeeltelijke betaling van een factuur op zijn vervaldag, heeft Lab9 Pro het recht om de verkoop als van rechtswege ontbonden te beschouwen, zonder dat daartoe een voorafgaandelijke ingebrekestelling is vereist, op voorwaarde dat de verkoop werd afgesloten onder de uitdrukkelijke voorwaarde van financiering door een kredietinstelling. Lab9 Pro zal de klant van zijn beslissing in kennis stellen door middel van een deurwaardersexploot, gewone of aangetekende brief, telegram, telex, fax of E-mail. De klant machtigt hierbij Lab9 Pro om zich vanaf dat ogenblik in zijn lokalen te begeven teneinde het geleverde materiaal terug te nemen.

 

16. In geval van ontbinding of verbreking van de verkoop ten laste van de klant, is de klant aan Lab9 Pro een forfaitaire en niet te herleiden schadevergoeding verschuldigd, die gelijk is aan 30% van de prijs van het materiaal onverminderd iedere andere verschuldigde schadevergoeding, waarbij het eventuele reeds door de klant gestorte voorschot definitief door Lab9 Pro verworven blijft. De klant zal Lab9 Pro eveneens alle kosten terugbetalen die werden gemaakt met het oog op de terugneming van het materiaal of het herstellen hiervan in zijn oorspronkelijke staat.

 

17. In het geval waarin, in het kader van onderhavige overeenkomst, Lab9 Pros eveneens, op verzoek van de klant, de software zou leveren voor het te leveren materiaal, zullen de bepalingen van het contract voor het gebruik van Lab9 Pro programma's verondersteld worden deel uit te maken van onderhavige overeenkomst. Deze software en de documentatie die er betrekking op heeft, worden beschermd door internationale auteursrechten die aan Lab9 Pro toebehoren en vormt de exclusieve en onvervreemdbare eigendom van Lab9 Pro. Ze mogen niet worden vermenigvuldigd of overgedragen door de klant.

 

18. Het geleverde materiaal kan het voorwerp uitmaken van een overname door Lab9 Pro tegen de voorwaarden die tussen de partijen dienen overeengekomen te worden. In geval van overname zal @labels.general.company_name_text de overeengekomen prijs betalen voor de overname vanaf de ontvangst van het materiaal, tenzij de klant verkiest dat hem een kredietnota wordt overhandigd voor een overeenstemmend bedrag, met dien verstande dat er zich geen compensatie of vermindering kan voordoen tussen de bedragen verschuldigd door de klant aan @labels.general.company_name_text krachtens onderhavige of andere overeenkomst, en de overnameprijs voor het materiaal.

 

19. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht en alle geschillen behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van Kortrijk.

 

Lab9 Pro
Maatschappelijke zetel:
Dumolinlaan 5
8500 Kortrijk

 

tel. 056 25 55 11
fax 056 26 05 88

 

BTW-nummer: BE 0449.370.811
RPR Gent, afdeling Kortrijk

Privacy

Lab9 Pro wil inzetten op de bescherming van de persoonsgegevens volgens de richtlijnen uitgewerkt in de GDPR (General Data Protection Regulation) of de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) volgens de Europese verordening 2016/679 die geldt vanaf 25 mei 2018.
De privacy van onze klanten is reeds vanaf het ontstaan van Lab9 Pro een uiterst belangrijk punt en zorg. Bij Lab9 Pro worden uw klantgegevens, net zoals de klant zelf, op een respectvolle manier behandeld.

 

Ons Privacy-beleid is vatbaar voor toekomstige aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gecommuniceerd worden in de Privacy notice. Het is dan ook aan de Gebruiker om op regelmatige basis kennis te nemen van dit document. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden.

 

We zorgen goed voor uw persoonsgegevens.

Eerst en vooral houdt Lab9 Pro zich eraan om uw gegevens volgens de basisbeginselen van de verwerking te behandelen:

  privacynotice-persoonsgegevens.png

  waarbij CIA staat voor: vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid.

   

  Welke gegevens verzamelen we?

  We houden uitsluitend het minimum aan noodzakelijke contactgegevens bij (zoals: voornaam, familienaan, adres, GSM of telefoonnummer, email, klantnummer, ed.) om u te kunnen identificeren als individu, of als medewerker van een bedrijf. Voor professionele klanten of bedrijven houden we ook bedrijfsgegevens bij zoals; firmanaam, adres, telefoon, fax, bedrijfs-email, BTW-nummer, ed. Op deze manier voeren we een professionele en degelijke bedrijfshuishouding met onze klanten.

   

  Verder houden we ook volgende gegevens bij:

  • Camerabeelden worden opgenomen en dienen voor beveiliging (diefstal, vandalisme, ..)
  • IP gegevens bij het bezoeken van onze site.
  • uitsluitend bij noodzaak voor technische ondersteuning in de dienst naverkoop de wachtwoorden of toeganscodes.

   

  We verwerken uw persoonsgegevens op een bewuste manier

  Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt wanneer dit op een rechtmatige manier gebeurt. Enerzijds kan dit na uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

   

  Anderzijds kan dit enkel wanneer het noodzakelijk is omwille van één van de volgende redenen;

   privacynotice-verwerkenpersoonsgegevens.png

   Doel en rechtmatigheid: waarom verzamelen we uw gegevens?

   Lab9 Pro zal enkel en alleen de noodzakelijke persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst (vb. een aankoop, …), een gerechtvaardigd belang (vb. direct marketing, offerteaanvraag, …) of volgens de wettelijke bepalingen.

    

   Het spreekt voor zich dat Lab9 Pro alle gegevens goed beveiligt. Daardoor hebben wij de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen: Lab9 Pro voorziet de nodige fysieke beveiligingen, regelmatige updates van hard- en software, een afdoend wachtwoordbeheer, beveiligde internetverbindingen en gebruikt antivirusprogrammatuur om allemaal hetzelfde doel te bewerkstelligen.

    

   De persoonsgegevens worden verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier en dit voor een welbepaald en uitdrukkelijk doel. De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is en de bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot zolang als nodig met betrekking tot de realisatie van de doeleinden van de verwerking.

    

   Lab9 Probvba is verantwoordelijk voor de verwerking en verwerkt je persoonlijke gegevens uitsluitend voor volgende doeleinden:

   01. voeren van een degelijk klantenbeheer, administratie en correcte boekhouding zijn correcte en volledige klantgegevens van belang.

   02. uitvoeren van onze dienstverlening zoals dienst na verkoop en Support. Lab9 Pro streeft de beste mogelijke klantservice na, hiervoor verzamelen we uw klantgegevens zodat we met elkaar kunnen communiceren. Zo kunnen we optimale support bieden, geven we antwoorden op uw technische vragen en bieden we oplossingen aan om u verder te helpen. Ook voor omruilingen onder garantie en herstellingenhebben we uw klantgegevens nodig.

   03.bezorgen van nuttige en noodzakelijke informatie over onze professionele activiteiten, maar ook vb uitzonderlijke openingsuren (Late Night Shopping, Open op zondag of sluitingsdagen ed.)

   04.informatieve nieuwsbrieven bezorgen met kennis en knowHow over nieuwe producten, diensten, speciale aanbiedingen, beuzen, events, opleidingen, ed. We zorgen er tevens voor dat er geen onnodige mails of te veel mails verstuurd worden, dit uit respect voor de Ontvanger. Het is echter op elk moment mogelijk om u op een eenvoudige manier uit te schrijven, zodat u deze mailings niet meer ontvangt.

   05.informeren van promotionele acties over nieuwe producten & diensten die voor onze klanten zinvol kunnen zijn.

   06.rapportering voor interne doeleinden.

   07.voor het beter afstemmen van onze website op de wensen en voorkeuren van onze bezoekers en klanten.

   08.voor bewakingsdoeleinden en ter bestrijding van fraude

    

   Delen van uw gegevens met derden.

   Lab9 zal de persoonsgegevens nooit verkopen of delen met derden, met uitzondering indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de klant (vb. omruiling onder garantie, rechtstreekse levering met extern transport, licentie op naam, …) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist en dit verenigbaar is met het doel van de verwerking en dit op een proportionele wijze gebeurt. Deze derde moet de aan hem geleverde persoonsgegevens verwerken volgens de GDPR wetgeving (vb. niet voor eigen doeleinden gebruiken, deze gegevens afdoend beveiligen, …).

    

   Ons visitekaartje met alle nodige informatie.

   Lab9 Pro is verwerkingsverantwoordelijke voor de contactgegevens van onze eigen prospecten, klanten, leveranciers en de eigen medewerkers. Heeft u vragen voor Lab9 Pro? Contacteer ons:

   01.Verwerkingsverantwoordelijke: Lab9 Pro

   02.Maatschappelijke zetel: Dumolinlaan 5, 8500 Kortrijk - Tel 056 255 511

   03.erantwoordelijke GDPR: Stefaan Seye:  privacy@lab9.be

    

   Ben je van mening dat Lab9 Pro bvba je privacy op heeft geschonden, dan kan je best in eerste instantie schriftelijk contact opnemen via mail privacy@lab9.be of via het contactformulier op www.Lab9.be. We zullen met alle aandacht uw melding behartigen.

   De toezichthoudende autoriteit is in ons geval de Commissie voor de De toezichthoudende autoriteit is in ons geval de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit. Deze kunt u in desgewenst geval steeds contacteren.

   Toezichthoudende autoriteit

   GBA - Gegevensbeschermingsautoriteit Contactgegevens

   Contactgegevens

   Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - +32 (0)2 274 48 00 - contact@apd-gba.be - www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

    

   Lab9 Pro is in sommige gevallen ook verwerker van persoonsgegevens waarvan klanten van Lab9 Pros de verwerkingsverantwoordelijke zijn. Lab9 Pro is in dat geval verwerker en voert opdrachten uit in het kader van een overeenkomst met die klant. Bent u in dat geval? Vraag verdere informatie aan de verwerkingsverantwoordelijke.

    

   Wij luisteren naar uw vragen.

   Ethiek is een uitermate belangrijk punt bij Lab9 Pro. Elke klant of Gebruiker kan er op vertrouwen dat Lab9 Pro op een correcte manier de persoonsgegevens verwerkt, met het volle respect voor de klant. Dit wil zeggen dat de gegevens enkel voor de hierin uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verwerkt worden.  Lab9 Pro garandeert dan ook dat de gegevensverwerking steeds toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is. U kunt bij Lab9 Pro als verwerkingsverantwoordelijke altijd terecht voor volgende zaken:

    visual-luisterennaarvragen.png

    U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, te laten corrigeren, te wissen, te beperken in verwerking, over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking en automatische besluitvorming te weigeren.

     

    Elke schriftelijke aanvraag samen met een kopie van je identiteitskaart kan je indienen naar Lab9 Pro bvba, Dumolinlaan 5, 8500 Kortrijk of per e-mail via privacy@lab9be. Aanvragen worden behandeld binnen de 30 dagen en verwerkt binnen de 45 dagen.

     

    Minderjarigen.

    @labels.general.company_name_text richt zich tot bedrijven, niet tot particulieren. @labels.general.company_name_text heeft niet de bedoeling of intentie om gegevens te verzamelen van jonderen onder de 16 jaar. We adviseren dat ouders of voogd desgevallend betrokken worden bij aankopen voor zij die jonger zijn dan 16 jaar.

    Cookies

    Definities
    01  'Verwerkingsverantwoordelijke' betekent de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens volgens art. 1, §4 Privacywet en art. 4 (7) Privacyverordening.
    02  ‘Richtlijn omtrent privacy en elektronische communicatie’: Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie
    03  ‘Google Analytics’: voor meer informatie over Google Analytics zie https://www.google.com/intl/nl/analytics/; om de privacyverklaring van Google Analytics services te verkrijgen, zie https://www.google.com/intl/nl/policies/
    04  ‘Facebook’: voor meer informatie over Facebook zie https://www.facebook.com/facebook; om de privacyverklaring van Facebook te verkrijgen, zie https://www.facebook.com/privacy/explanation
    05  ‘Twitter’: voor meer informatie over Twitter zie https://about.twitter.com/nl/company;
    06  ‘Instagram’: voor meer informatie over Instagram zie https://www.instagram.com/about/us/; om de privacyverklaring van Instagram te verkrijgen, zie https://help.instagram.com/155833707900388
    07  ‘LinkedIn’: voor meer informatie over LinkedIn zie https://press.linkedin.com/nl-nl/about-linkedin, om de privacyverklaring van LinkedIn te verkrijgen, zie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
    08  'Privacywet' betekent de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
    09  ‘Privacyverordening’ betekent de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van  Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)
    10  ‘Telecomwet’: Belgische wet omtrent elektronische communicatie van 13 juni 2005
    11  ‘Cookies van derde partijen’: een cookie dat is geschreven en dat wordt gelezen door een andere partij dan de uitbater van de Website. De bekendste cookies van derde partijen zijn deze voor statistische gegevens, zoals Google Analytics cookies
    12  'Website' betekent de internet website(s) gehost op www.lab9.be (gebruikt in het enkelvoud, ook al omvat deze definitie verschillende sites).
    13  'Gebruiker', ‘Betrokkene’, 'U' of 'Uw' betekent elk natuurlijk persoon die persoonlijke gegevens op de Website invoert.


    Toepassingsgebied
    Deze Cookies verklaring is van toepassing op alle cookies die verwerkt worden op de Website. Deze Cookies verklaring wordt aan U verstrekt overeenkomstig art. 129 van de Telecomwet en art. 6 (3) van de Richtlijn omtrent privacy en elektronische communicatie. De Cookies verklaring kan aangepast worden zonder enige voorafgaande verwittiging. Het is aangewezen om de Cookieverklaring te bekijken bij elk bezoek aan de Website.


    Identiteit van Lab9 Stores bv
    De volgende entiteit dient te worden gezien als de verantwoordelijke partij voor het gebruik van cookies op de Website:

    Lab9 Pro
    Met maatschappelijke zetel te Dumolinlaan 5, 8500 Kortrijk,
    Ingeschreven in de KBO onder nummer 0449.370.811

    Communicatie met Lab9 Pro​​​​​​​
    Je kan ons bereiken via:
    Dumolinlaan 5, 8500 Kortrijk
    Tel.: 056 25 55 11
    Email: info@lab9.be


    Het doel van cookies
    Een cookie is een kleine hoeveelheid data die een website, via de server waarop deze wordt gehost, zendt naar de browser van de gebruiker met de bedoeling om deze data op te slaan op de computer van de gebruiker. De inhoud van zo’n cookie kan kort zijn (bv. 'EN' voor een cookie dat uw taalkeuze onthoudt) of relatief lang (bv. IP-adressen, inhoud van winkelwagens, etc.).

    Bij een volgend bezoek aan deze Website kan de server opnieuw de browser van de eerdere bezoeker herkennen en kan het toegang verlenen tot de informatie die in het verleden opgeslagen werd op de computer van de bezoeker.

    In geval van first-party cookies, is de informatie die door middel van een cookie bewaard en opgeslagen wordt op de computer van de bezoeker, volledig onder de controle van de verwerkingsverantwoordelijke. In geval van  cookies van derde partijen, oefent de verwerkingsverantwoordelijke niet zo’n controle uit.


    Verbruiksvoorbeelden
    Het gebruik van cookies heeft voornamelijk zijn nut bij bijvoorbeeld:

    01  het onthouden van de login naam of van instellingen (bijvoorbeeld de taal)
    02 het verzamelen van surfinformatie (de ingevulde velden, bezochte pagina’s, etc.)
    03  het bijhouden van statistieken van de site (bezoekersaantal, etc.);
    04  het koppelen van een browser aan tijdelijke variabelen op de website (session cookie);

    Sommige cookies vervullen een aantal technische doelen (bv. een session cookie, die het bv. mogelijk maakt om de inhoud van een winkelmand bij te houden bij het surfen op een e-commerce site) terwijl andere cookies inhoudelijke informatie bevatten (bv.  de taal, de tekstvelden, de inhoud van het mandje, etc.).

    Kortom: cookies maken het surfen enerzijds mogelijk en zorgen anderzijds voor een betere en makkelijkere surfervaring.


    Overzicht van de gebruikte cookies op deze website

    De volgende lijst deelt de cookies die op deze website zijn gebruikt, in verschillende categorieën in en beschrijft de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt:

    01  Google Analytics (_ga, _gat, _utma, _utmt, _utmb, _utmc, _utmz en _utmv)

    — Doel: Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers deze website gebruiken. Wij gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen bij het verbeteren van deze website. De cookies verzamelen informatie in anonieme vorm, waaronder informatie over het aantal bezoekers van deze Website, van waaruit bezoekers naar deze website zijn gekomen en de pagina's die zij hebben bezocht.

    — Eigenaar van de cookie: derde partij

    — Type cookie: analyse- en performantiecookie

    — Informatie: De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Meer informatie over Google-cookies vindt u in het Privacy beleid van Google.


    02  Google Tag manager

    — Doel: Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers deze website gebruiken. Wij gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen bij het verbeteren van deze website. De cookies verzamelen informatie in anonieme vorm, waaronder informatie over het aantal bezoekers van deze website, van waaruit bezoekers naar deze website zijn gekomen en de pagina's die zij hebben bezocht.

    — Eigenaar van de cookie: derde partij

    — Type cookie: analysecookies, targeting cookies of reclamecookies

    — Informatie: De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Meer informatie over Google-cookies vindt u in het Privacy beleid van Google.


    03  Google Fonts

    — Doel: Deze cookies worden gebruikt om de weergave van de website te verbeteren van deze website. De cookies verzamelen informatie in anonieme vorm.

    — Eigenaar van de cookie: derde partij

    — Type cookie: functionaliteitscookie

    — Informatie: De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Meer informatie over Google-cookies vindt u in het Privacy beleid van Google.


    04  Shuttle

    — Doel: De cookie voegt een tracking toe om de breadcrumbs op de website te activeren. Dit is een cookie ter ondersteuning van het Shuttle web platform

    — Eigenaar van de cookie: derde partij

    — Type cookie type: functionaliteitscookie

    — Informatie: De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze Website wordt lokaal opgeslagen.


    06   Facebook (x-src, datr, fr, locale, lu, pl, sb, xs en Tr)

    — Doel: Deze cookies worden gebruikt om te registreren of een apparaat of browser is ingelogd via Facebook, om gerichte reclame aan Facebookgebruikers te leveren wanneer ze zijn aangemeld, voor inlog authenticatie doeleinden voor Facebook, om de identiteit van de gebruiker te verifiëren bij Facebook en voor de Facebook Pixel op de website van Lab9.

    — Eigenaar van de cookie: derde partij

    — Type cookie: targeting en advertising

    Gegevensbescherming

    Lab9 Pro zorgt voor de bescherming van de persoonsgegevens volgens de richtlijnen uitgewerkt in de GDPR (General Data Protection Regulation) of de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) volgens de Europese verordening 2016/679 die geldt vanaf 25 mei 2018.


    Verwerkingsverantwoordelijke
    Lab9 Pro houdt zich eraan om de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen op basis van de aard, omvang, context en het doel van de verwerking waarbij de mogelijke risico’s zijn omschreven. Indien er gedragscodes ontwikkeld zijn die van toepassing zijn op ons werkingsdomein gaat Lab9 Prode mogelijkheid na om te voldoen aan deze gedragscode.

     

    Als er een verwerking uitgevoerd wordt door een andere partij, doet Lab9 Pro uitsluitend beroep op verwerkers die afdoende garanties bieden met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen.

     

    Deze verwerking wordt vastgelegd door middel van een verwerkingsovereenkomst tussen beide partijen waarin volgende aspecten meegenomen worden:

    01  het onderwerp en de duur van de verwerking
    02  de aard en het doel van de verwerking
    03  het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen
    04  de rechten en verplichtingen voor de verwerker.


    Verwerker
    Wanneer Lab9 Pro als verwerker wordt aangesteld, nemen wij geen andere verwerker in dienst zonder voorafgaande specifieke of algemene schriftelijke toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerking van persoonsgegevens als verwerker onder het gezag van een andere verwerker of verwerkingsverantwoordelijke gebeurt uitsluitend in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke.

    Indien er gedragscodes ontwikkeld zijn die van toepassing zijn op ons werkingsdomein gaat Lab9 Pro de mogelijkheid na om te voldoen aan deze gedragscode.


    We volgen de vooropgestelde principes van gegevensbescherming:

     

    Privacy by design of gegevensbescherming door ontwerp
    Als verwerkingsverantwoordelijke verbindt Lab9 Pro zich ertoe om enkel persoonsgegevens te verwerken die noodzakelijk zijn. Dit geldt ook voor de hoeveelheid van de verzamelde persoonsgegevens, de mate waarin zij worden verwerkt, de termijn waarvoor ze worden opgeslagen en de toegankelijkheid ervan.

     

    Privacy by default of gegevensbescherming door standaardinstelling
    Lab9 Pro houdt zich eraan om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de gegevensbeschermingsbeginselen zo doeltreffend mogelijk uit te voeren. Hiermee houdt Lab9 Pro rekening met de stand van techniek, de uitvoeringskosten, de aard, omvang, context en het doel van de verwerking alsook met de waarschijnlijkheid en ernst van de uiteenlopende risico’s.

     

    We werken samen met de toezichthoudende autoriteit
    Zowel in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke als van verwerker zal @labels.general.company_name_text in voorkomend geval samenwerken met de privacy commissie bij het vervullen van haar taken.